Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA

ss

Doświadczenie

Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji ilościowych i jakościowych badań społecznych. OPINIA systematycznie współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym jako partner w realizacji badań statystycznych i społecznych. Regularnie prowadzimy badania społeczne na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich oraz regionalnych dla klientów biznesowych i instytucjonalnych.

Kompetencja

Wyniki naszych badań są cytowane przez największe polskie i zagraniczne redakcje prasowe, stacje telewizyjne oraz rozgłośnie radiowe. Badania realizujemy zawsze we współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC i Głównego Urzędu Statystycznego.

Jakość

Posiadamy zespół doświadczonych analityków, staystyków, badaczy terenowych, pracowników technicznych oraz informatyków, a do wyróżniających zasobów OPINII należy ogólnopolska sieć wyszkolonych i sprawdzonych ankieterów. Wszystkie badania prowadzimy zgodnie z najlepszymi standardami metodologii badań społecznych oraz Kodeksem Postępowania w Badaniach Marketingowych i Społecznych ESOMAR.

Usługi:

Projektowanie badań

Opracowanie metodologii badania; Dobór próby do badań reprezentatywnych i celowych; Konstruowanie kwestionariuszy i ankiet do badań ilościowych; Tworzenie scenariuszy i narzędzi do IDI i FDI.

Raportowanie

Kodowanie, wprowadzanie danych i tworzenie baz danych; Prezentacja danych; Edycja i redakcja raportów badawczych.

Realizacja badań

Organizacja badań ilościowych (sondaże ogólnopolskie i regionalne) oraz jakościowych (IDI, FDI); Rekrutacja respondentów do FDI; Moderowanie FDI; Kontrola jakości pracy ankieterów.

Sieć ankieterska

Udostępnienie sieci ankieterskiej do badań reprezentatywnych; Udostępnienie sieci ankieterskiej do badań jakościowych (IDI, Mystery Shopping).

Analiza danych

Analiza danych ilościowych i jakościowych; Pogłębiona analiza danych (Data Mining); Kwerenda danych zastanych (Desk-research).

Konsulting

Konsultacje metodologiczne i statystyczne dla podmiotów biznesowych, instytucjonalnych oraz osób indywidualnych (badaczy, doktorantów, magistrantów etc).

Klienci:

Kontakt:

ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa
+48 22 618 64 68
+48 606 357 097
+48 22 670 26 65
opinia@iskk.pl